فیزیک - پایه12 - آقای باختر-سینماتیک -جلسه 4

null

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک12-خانم محقق-حرکت(حل تمرین جزوه از28تا38)-جلسه 9

null

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک پایه12-خانم محقق-مبحث حرکت شناسی(حرکت یکنواخت)-جلسه 8

null

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک پایه12-خانم محقق-مبحث حرکت شناسی(شتاب -زمان)-جلسه 7

null

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک پایه 12-خانم محقق-مبحث حرکت شناسی (سرعت -زمان)-جلسه6

null

نام کاربری:
گذرواژه:


دین و زندگی دهم آقای یعقوبی - درس سوم - جلسه چهارم

null

نام کاربری:
گذرواژه:


ادبیات دوازدهم آقای رضایی‌مقدم - وابسته‌های پیشین و پسین - جلسه سوم

null

نام کاربری:
گذرواژه:


زبان انگلیسی پایه آقای دبیری - گرامر درس دوم پایه 11 و 12 - جلسه سوم

null

نام کاربری:
گذرواژه:


شیمیدوازدهم - آقای زمانی -کلویید - سوسپانسیون - محلول - فیلم 6

null

نام کاربری:
گذرواژه:


شیمی دوازدهم - آقای زمانی - بررسی ساختار و ویژگی های چربی کوهان شتر - فیلم 3

null

نام کاربری:
گذرواژه:


مشاهده مطالب قدیمی تر...