دبیرستان دوره دوم پسرانه یاسین شهرستان لاهیجان

فیزیک دوازدهم - سینماتیک - جلسه هشتم - آقای باختر

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک دوازدهم - آقای باختر - سینماتیک - جلسه هفتم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک پایه 12 - آقای باختر - سینماتیک - قسمت ششم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک پایه12 - آقای باختر-سینماتیک -قسمت پنجم - بخش یک

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک دوازدهم - سینماتیک - آقای باختر - قسمت پنجم - بخش دوم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک - پایه12 - آقای باختر-سینماتیک -جلسه 4

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک دوازدهم - سینماتیک - جلسه سوم - آقای باختر

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک آقای باختر

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه: