دبیرستان دوره دوم پسرانه یاسین شهرستان لاهیجان

هندسه دوازدهم آقای حیدری جلسه هفتم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


هندسه دوازدهم آقای حیدری جلسه ششم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


هندسه دوازدهم آقای حیدری جلسه پنجم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


هندسه دوازدهم آقای حیدری جلسه چهارم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


هندسه دوازدهم آقای حیدری - جلسه سوم - (ماتریس)

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


هندسه دوازدهم ماتریس جلسه دوم_ آقای حیدری

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


هندسه دوازدهم - ماتریس- جلسه اول - آقای حیدری

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه: