دبیرستان دوره دوم پسرانه یاسین شهرستان لاهیجان

شیمی دوازدهم -آقای زمانی - فرمول نویسی و نام گذاری ترکیب های یونی

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


شیمی دوازدهم - آقای زمانی - قاعده اوکتت (هشت تایی ها)

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


شیمی پایه دوازدهم-مرور شیمی دهم -آقای زمانی-حل مسایل ترکیبی جرم و اتمی و مول

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


شیمی3-مرور شیمی 10- آقای زمانی - نکات و مسایل مقدماتی مول

شیمی3-مرورشیمی دهم - آقای زمانی - رابطه انیشتین

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


شیمی12-آقای زمانی -مروری بر پایه دهم -مسایل جرم اتمی میانگین

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


شیمی 12-آقای زمانی-مروری بر پایه دهم-مسایل و ذرات زیراتمی -فیلم2

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


شیمی12-آقای زمانی-مروری بر پایه دهم ص1تاص13کتاب درسی

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


شیمی پایه11-آقای زمانی -مروری بر استوکیومتری پایه دهم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


شیمی دوازدهم - آقای زمانی - بررسی خواص شدتی و مقداری و تفاوت فاز و حالت فیزیکی - فیلم 5

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


مشاهده مطالب قدیمی تر...